Kumppanian markkinointirekisteri

Kumppanian markkinointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Kumppanian palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Kumppanian palveluita.

1. Rekisterin pitäjä

Kumppania Oy (jäljempänä ”Kumppania”)
Y-tunnus 2184731-5
Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Leena Roskala
leena.roskala@kumppania.fi
puh. 040 508 1100

3. Rekisterin nimi

Kumppanian markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkiloä tietoja käsitellään suoramainontaan, myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitelläkaikista rekisteröidyistäseuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähkoä postiosoitteet)
• kieli
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyoä dyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen
rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain,
selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle
lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkiloä tietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –
kilpailuihin osallistuminen)
• henkiloä tietojen muutostiedot
Rekisterissä voidaan käsitellähenkiloä tasolla yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• syntymäaika
• yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. mielenkiinnon
kohde)
Rekisterissä voidaan käsitelläyritysten ja muiden yhteisoä jen edustajista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
• titteli
• ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai
julkisessa tehtävässä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkiloä tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Kumppanian uutiskirjeen tilauslomake) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä. Henkiloä tietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Kumppanian projektinhallintajärjestelmästä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista, sekä henkiloä tietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Kumppanian ulkopuoliseen käyttoä oä n. Jokainen henkiloä voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta loäytyvästä linkistä. Lisäksi henkiloä voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta rekisterin yhteyshenkiloä ltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten tyoä ntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myoä ntämällä käyttoä oikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkiloä tietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntoä tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkiloä lle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntoä voidaan tehdä myoä s henkiloä kohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkiloä llisyyden varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Tietosuojaseloseen muuttaminen

Kumppania kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myoä s lainsäädännoä n muuttumiseen. Kumppania suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältoä oä n säännoä llisesti.