Terveysviestintä

Työn imu + osaava henkilöstö = hyvä asiakaskokemus

Nyt se on tutkitusti todistettu: Kumppaniassa nautitaan keskimääräistä korkeammasta työn imusta!* Työn imu on positiivinen ja energinen työhyvinvoinnin tila, jolla on myönteisiä vaikutuksia niin työsuoritukseen, organisaation tuloksellisuuteen kuin asiakaskokemukseenkin. Hyvä työn imun taso kertoo siitä, että työyhteisössä ollaan innostuneita, omistautuneita, sisukkaita ja energisiä. Siinä pystytään syventymään käsillä olevaan työhön ja saamaan siitä nautintoa.

Työn imu on sosiaalinen ilmiö: työn imu tarttuu työntekijältä toiselle, ja jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu työn imua synnyttävän ympäristön luomisesta. Se, että Kumppaniassa nautitaan keskimääräistä korkeammasta työn imusta, on sekä työyhteisömme että asiakkaidemme etu. Kun työntekijät viihtyvät työssään, välittyy positiivinen vire myös asiakkaille. Hyvän asiakaskokemuksen taustalla on aina hyvä työntekijäkokemus.

Lisää imua työtä tuunaamalla

Keskustelua nykyisestä työelämästä leimaa usein puhe jatkuvasta muutoksesta, kustannustehokkuuden hakemisesta, kalvavasta epävarmuudesta, heikosta ennustettavuudesta ja perinteisten töiden katoamisesta digitalisaation syövereihin. Kumppanialaisia alkoi kiinnostaa työhyvinvoinnin ja kannattavan liiketoiminnan suhde. Millä tavoin työyhteisössämme voitaisiin vaalia voimavaroja ja nauttia työhyvinvoinnista jatkuvasti kasvavan paineen alla? Syntyi ajatus voimavarakeskeisestä, kehittävästä tutkimuksesta.

Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty työn tuunaamisen vaikutusta työn imuun ja havaittu näiden vaikuttavan positiivisesti toisiinsa. Eli ne henkilöt, jotka tuunaavat eniten työtään, myös kokevat eniten työn imua, ja toisin päin. Näistä tutkimustuloksista innostuneina kumppanialaiset starttasivat viime kevättalvena neljä kuukautta kestäneen aktiivisen työn tuunaamisen jakson. Ennen ja jälkeen ohjattua työn tuunaamista työyhteisössä mitattiin yhteisesti koettua työn imua.

Alun ja lopun mittausten välillä oli lopulta havaittavissa vain hyvin hienoista kasvua, ja syy on ainakin osittain selvä: itseohjautuvassa työssä työn tuunaaminen on pärjäämisen edellytys. Työtä on siis työyhteisössämme tuunattu jollain tasolla aina, ja koettu työn imun taso oli keskimääräistä korkeampi jo tutkimusjakson alkumittauksessa. Intervention anti koettiin silti äärimmäisen hyödylliseksi. Omien sekä työyhteisössä yhteisesti jaettujen voimavarojen tunnistaminen ja niistä keskusteleminen auttavat niiden vahvistamisessa ja vaalimisessa jatkossakin.

Dialogi lisää yhteisymmärrystä

Työn tuunaamisessa on kyse oman työn muokkaamisesta itselle innostavammaksi. Aktiivisessa työn tuunaamisessa yksilö joutuu kyseenalaistamaan omia rutiinejaan sekä pohtimaan työyhteisön toimintatapojen ja vuorovaikutuksen merkitystä omaan työhönsä. Hän joutuu miettimään, millä tavoin voisi kehittää omaa työtään, jotta työskentely olisi entistä sujuvampaa ja mielekkäämpää. Työn tuunaaminen korostaa työntekijän omaa roolia työn mielekkyyden ja merkityksen lisäämisessä.

Kumppaniassa toteutettu aktiivisen työn tuunaamisen jakso lisäsi työyhteisössä käytyä dialogia työn tekemisen tavoista ja loi sitä kautta mahdollisuuden työyhteisön keskinäisen ymmärryksen syventymiselle. Keskustelun lisääntyminen ja omien hyviksi havaittujen tapojen jakaminen mahdollistaa muilta oppimisen ja sitä kautta kunkin omassa työssä kehittymisen.

Työn imusta kannattaa ehdottomasti kiinnostua. Me Kumppaniassa jatkamme työn imun kasvattamista työtä yhä innostavammaksi tuunaamalla. Jokaisella on oikeus innostua omassa työssään!

* Työn imun mittauksissa käytettiin Hollannissa kehitettyä Utrecht Work Engagement Scale (UWES) työn imun arviointimenetelmää. Viitearvot pohjautuvat Työterveyslaitoksen monipuoliseen tutkimusaineistoon.

 

Lue lisää kumppanialaisia innoittaneesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta:

Hakanen, Jari & Harju, Lotta & Seppälä, Piia & Laaksonen, Anna & Pahkin, Krista (2012) Kohti innostuksen spiraaleja. Innostuksen spiraali – innostavat ja menestyvät työyhteisöt tutkimus – ja kehittämishankkeen tuloksia. Helsinki: Työterveyslaitos.

Kuva: Shutterstock

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.